URGENSI PENANAMAN AKIDAH TAUHID KEPADA SISWA Telaah Nasehat Luqman Al-Hakim Dalam Kitab Tafsir As Sa’di

Authors

  • Muhammad Habibi Hamzah STIT Al-Ishlah Bondowoso
  • Raadliyatush Shalihah STIT Al-Ishlah Bondowoso

Keywords:

Akidah, tauhid, Lukman Al-Hakim, tafsir As-Sa’di

Abstract

Menjaga kemurnian akidah generasi muda kaum muslimin adalah tanggung bersama, terutama orang tua dan guru. Dikarenakan di era modern ini pertukaran informasi begitu mudah didapati dengan tanpa adanya batasan. Maka kembali mengajarkan kitab suci Al-Qur’an kepada generasi muda kaum muslimin adalah solusi. Dimana sepertiga Al-Qur’an menyampaikan tentang akidah. Diantara ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan tentang akidah adalah kisah nasehat Lukman Al-Hakim kepada putranya pada surat Lukman. Maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi pustaka pada kitab tafsir As-Sa’di. Guna menggali kandungan makna yang terdapat pada nasehat lukman kepada putranya. Dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi orang tua dan guru untuk lebih konsentrasi di dalam menanamkan nilai-nilai akidah yang benar kepada generasi muda kaum muslimin.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran Al-Karim.

Ad-Dimasyqi, Isma’il bin Katsir. (1427 H/ 2005 M). Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim. Cet: Dar Al-Afaq Al-‘Arabiyyah. Mesir. Tahqiq: Asy-Syaikh Ayman Muhammad Nashruddin dan DR. Abdur Rahman Al-Hasyimi.

Al-Azhari, Khalid bin Abdillah. (1421 H/ 2000M) Syarah At-Thashrih ‘ala At-Taudhih. Cet: Dar Kutub Ilmiyyah.

Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan. (1422 H/ 2001). At-Ta’liqat Al-Mukhtasharah ‘Ala Matni Al-‘Aqidah At-Thahawiyyah. Dar Al-Ashimah.

Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan. (1434 H). Akidah Tauhid. Maktabah Darul Minhaj. Riyadh.

Alu Asy-Syaikh Shaleh bin Abdul Aziz. (433 H). Syarah Ushul Al-Iman. Dar Al-hijaz.

As-Sa’di, Abdur Rahman bin Nashir. (1424 H/ 2003 H). Taisir AL-Karim Ar-Rahman fi Tafsiiri Kalami Al-Mannan.Cet: Dar Ibnu Hazm. Beirut. Tahqiq: Abdur Rahman bin Mu’alla Al-Luwaihiq.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. Fathul Qadir. (1428 H/ 2007 M).Cet: Dar Al-Ma’rifat. Beirut Libanon.

Nukhbah min Al-Ulama’. (1434 H/ 2012 M) Ushul Al-Iman. Dar Hady Muhammady.

Al-Jazairi, Abu Bakar. (1410 H/ 1990 M). Aysaru At-Tafasir likalami Al-‘ALiyyi Al-Kabiri. Cet: Jeddah.

Jama’ah min Ulama. (1434 H/ 2013 M). Mishbah Al-Munir fi Tahdzib Tafsiri Ibni Katsir. Cet: Dar As-Salam.Riyadh.

An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. Shahih Muslim. Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Araby. Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. (1422 H). Shahih Al-Bukhari. Dar Thauqun Najah. Tahqiq Muhammad Zuhair bin Nashir.

Downloads

Published

2019-07-11

How to Cite

Hamzah, M. H. ., & Shalihah, R. . (2019). URGENSI PENANAMAN AKIDAH TAUHID KEPADA SISWA Telaah Nasehat Luqman Al-Hakim Dalam Kitab Tafsir As Sa’di. Tsaqofah: Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 1–9. Retrieved from https://jurnal.stitalishlahbondowoso.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/81